1 Tawarikh: Orang Lewi Dibagi dan Diberi Tugas

Klik:

1 Chronicles 23


1Ch 23:1 Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel.

1Ch 23:2 Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi.

1Ch 23:3 Lalu dihitunglah orang-orang Lewi, yang berumur tiga puluh tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga puluh delapan ribu orang.

1Ch 23:4 --"Dari orang-orang ini dua puluh empat ribu orang harus mengawasi pekerjaan di rumah TUHAN; enam ribu orang harus menjadi pengatur dan hakim;

1Ch 23:5 empat ribu orang menjadi penunggu pintu gerbang; dan empat ribu orang menjadi pemuji TUHAN dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melagukan puji-pujian," kata Daud.

1Ch 23:6 Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat dan Merari.

1Ch 23:7 Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei.

1Ch 23:8 Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, tiga orang.

1Ch 23:9 Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, tiga orang; orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan.

1Ch 23:10 Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeush dan Beria; itulah anak-anak Simei, empat orang.

1Ch 23:11 Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua, tetapi Yeush dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan.

1Ch 23:12 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel, empat orang.

1Ch 23:13 Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa; Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan TUHAN, untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama-Nya, sampai selama-lamanya.

1Ch 23:14 Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi.

1Ch 23:15 Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer.

1Ch 23:16 Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala.

1Ch 23:17 Anak Eliezer ialah Rehabya, seorang kepala; Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya.

1Ch 23:18 Anak Yizhar ialah Selomit, seorang kepala.

1Ch 23:19 Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga dan Yekameam, anak yang keempat.

1Ch 23:20 Anak-anak Uziel ialah Mikha, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua.

1Ch 23:21 Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kish.

1Ch 23:22 Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, lalu anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi isteri.

1Ch 23:23 Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, tiga orang.

1Ch 23:24 Itulah bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur dua puluh tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN.

1Ch 23:25 Sebab Daud telah berkata: "TUHAN, Allah Israel, telah mengaruniakan keamanan kepada umat-Nya, dan Ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya.

1Ch 23:26 Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat Bait Suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ." --

1Ch 23:27 Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur dua puluh tahun ke atas. --

1Ch 23:28 "Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah TUHAN, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah.

1Ch 23:29 Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran.

1Ch 23:30 Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN setiap pagi, demikian juga pada waktu petang

1Ch 23:31 dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada TUHAN, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan TUHAN.

1Ch 23:32 Mereka harus melakukan pemeliharaan Kemah Pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah TUHAN."


Tafsiran Wycliffe


Pengaturan orang Lewi (23:1-26:32).

Salah satu sumbangan penting yang paling abadi dari Daud bagi keturunannya adalah pengaturan pelayanan suku Lewi.

Kepiawaiannya yang tampak di dalam mengatur jadwal pelayanan suku Lewi membantu memelihara keteraturan pelayanan suku tersebut di bawah para penggantinya, memberikan tenaga administrasi untuk penghidupan kembali teokrasi Musa di bawah pimpinan Ezra (lih. ps. 6, pendahuluan), yang berfungsi terus sebagai dasar untuk organisasi keagamaan Israel hingga ke zaman Perjanjian Baru.

Kebijakan dasar Daud antara lain ialah membagi tiga puluh delapan ribu orang Lewi pada zamannya menjadi empat kelompok (23:3-5).

Sesudah sebuah uraian tentang berbagai kaum dan keluarga suku Lewi (ay. 7-23) dan sebuah ulasan singkat tentang tugas mereka (ay. 24-32), keempat kelompok tersebut disebutkan satu persatu: dua puluh empat ribu merupakan kelompok yang melanjutkan tugas-tugas di rumah Allah (ps. 24), keturunan Harun juga termasuk kelompok ini (24:1-19) maupun orang-orang Lewi lainnya yang membantu keluarga tersebut; empat ribu orang Lewi yang bertugas sebagai penyanyi (ps. 25); empat ribu orang Lewi yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang dan juga harta kekayaan Bait Allah (26:1-28); dan akhirnya para pejabat dan para hakim yang bertugas untuk mengatur urusan-urusan luar bangsa Israel (26:29-32).

Para imam, orang-orang Lewi di Bait Allah (?) serta para penyanyi kemudian diatur lebih lanjut ke dalam dua puluh empat kelompok yang pergantian tugasnya disesuaikan dengan masa-masa ibadah bulanan.

23:1. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur (bdg. ay. 27; 26:31). Pada tahun 970 sM Daud sudah berusia tujuh puluh tahun (II Sam. 5:4).

Maka diangkatnya Salomo menjadi raja. Segenap kemelut yang berkaitan dengan pergantian raja sesudah penobatan Salomo (I Raj. 1;2) tidak dikisahkan oleh penulis Tawarikh sebab dianggap tidak sesuai dengan tujuan penulisannya.

3. Orang-orang Lewi itu dihitung mulai dari yang berumur tiga puluh tahun ke atas (lih. taf. ay. 24) dan mungkin juga di bawah lima puluh tahun (Bil. 4:3).

5. Alat-alat musik yang telah kubuat. Raja Daud merupakan seorang pemain musik handal yang diakui hingga cukup lama (Am. 6:5).

6. Anak-anak Lewi. Bandingkan dengan daftar yang ada di 24:20-30; 6:16-30 dan acuan-acuan lain di dalam Alkitab sebagaimana yang dikutip di bagian pendahuluan untuk pasal 6. Terdapat sejumlah perbedaan kecil di dalam cara mengeja nama dan sejumlah rincian lainnya.

7. Ladan dan Simei. Mereka ini dicantumkan bukan untuk melengkapi sebuah daftar keturunan, melainkan untuk menunjukkan kelompok-kelompok utama suku Lewi yang menjadi dasar dari pengaturan Daud.

8. Yehiel, seorang kepala. Yehiel adalah orang Lewi kuno yang mendirikan keluarga utama ini. Para tokoh kepala yang memimpin regu-regu yang ditetapkan Daud ini terdaftar di 24:20-30.

9. Simei ini tampaknya bukan Simei putra Gerson yang tercatat di ayat 7, 10.

Mungkin Simei yang kedua dan Ladan adalah putra-putra Libni, putra Gerson yang lebih tua dan saudara laki-laki Simei yang pertama (6:17).

Dengan demikian kaum Gerson berjumlah sembilan buah - enam kaum untuk Ladan dan tiga untuk Simei (berlandaskan pada perpaduan kaum Yeusy dan Beria di ayat 11).

14. Abdi Allah. Gelar khusus Musa (Ul. 33: 1; judul Mzm. 90). Musa tergolong tokoh yang paling hebat di seluruh Perjanjian Lama (Ul. 34:10-12).

22. Saudara sepupu mereka ... mengambil mereka menjadi isteri, menurut hukum Musa dengan tujuan untuk memelihara kekayaan keluarga (Bil. 36).

Kejadian ini menjadikan kaum Merari terdiri atas empat bagian (satu untuk Mahli dan tiga untuk Musi), sehingga membuat suku Lewi terbagi menjadi dua puluh dua bagian, masing-masing sembilan bagian dari Gerson dan Kohat, ditambah dengan para imam keturunan Harun.

Berumur dua puluh tahun atau lebih. Namun di ayat 3 disebutkan tiga puluh tahun ke atas.

Musa juga telah mengadakan sensus orang Lewi yang berusia tiga puluh tahun ke atas (Bil. 4:3), namun kemudian menghitung juga mereka yang berusia dua puluh lima tahun ke atas (8:23-26).

Penjelasan bagi tindakan Daud menurunkan batas usia tampaknya menunjukkan pengurangan tuntutan kerja jasmaniah untuk melaksanakan tugas-tugas yang disiapkan (ay. 26) ditambah dengan makin meningkatnya tenaga yang diperlukan pada saat Bait Allah kelak sudah didirikan.

25. Ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Terjemahan yang lebih tepat daripada agar mereka diam di Yerusalem sampai selama-lamanya.

29. Menyediakan sajian. Bandingkan tafsiran 9:32. Tepung yang terbaik untuk korban sajian. Satu-satunya bentuk kurban utama yang tidak ada unsur dagingnya (bdg. Im. 2).

Yang dipanggang di atas panggangan. Secara harfiah, yang dicampur (dengan minyak).

30. Setiap pagi ... waktu petang. Saat mempersembahkan kurban harian (Kel. 29:38, 39).

31. Mempersembahkan segala korban bakaran. Hubungkan dengan ayat 30 sehingga berbunyi, bertugas ... pada waktu petang dan pada waktu mempersembahkan kurban bakaran. Hanya para imam saja yang dapat melaksanakan upacara tersebut di mezbah.

Hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yang dirayakan setiap tahun: Paskah, Pentakosta, Raya Serunai, Hari Pendamaian dan Pondok Daun (Im. 23).

Perayaan yang pertama, kedua dan terakhir memerlukan pengembaraan ke tempat ibadah pusat (Kel. 23:14-17; Ul. 16:16).

Masa Akhir Daud (21:1-29:30).

Dosa Daud dengan Batsyeba telah menimbulkan rantai kejahatan yang panjang (bdg. kejahatan yang dilakukan Amnon putra raja Daud, II Sam. 13:4), yang semuanya berkisar pada pangeran Absalom dan berlangsung sepanjang sebelas tahun penuh (II Sam. 13:23, 38; 14:28; 15:7), atau dari sekitar tahun 990-979 sM.

Akan tetapi, perilaku yang sangat tidak terpuji semacam itu tidak mendukung tujuan Ezra untuk mewujudkan manusia yang saleh pada zamannya sendiri yang mengikuti teladan Daud.

Sebagian besar peristiwa yang tercatat di II Samuel 11-19, dengan demikian, tidak dicantumkan di dalam kisah Tawarikh ini (bdg. Pendahuluan, Tujuan penulisan).

Yang juga tidak dikemukakan ialah pemberontakan Syeba (II Sam. 20); sehingga baru sesudah tahun 975 sM, yaitu tahun-tahun terakhir kehidupan Daud, analisis sejarah Kitab Tawarikh ini dilanjutkan.

Waktu itu, kitab ini menelusuri jalannya sensus yang dilakukan oleh Daud (ps. 21), yang menghasilkan penyataan Allah tentang tempat yang akan dipakai untuk mendirikan Bait Allah serta sejumlah persiapan pembangunannya (ps. 22).

Hasil dari kepiawaian Daud di dalam mengatur bidang kehidupan religius (ps. 23-26) maupun urusan kenegaraan (ps. 27) dikisahkan di bagian ini yang dilanjutkan dengan perintah terakhir kepada bangsa itu, agar mereka tetap setia kepada Allah mereka (28-29).

Hanya pasal 21 yang juga dikisahkan di kitab yang lain.

Sumber bahan: Software e-sword dan Alkitab.sabda.org.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel