1 Tawarikh: Keturunan Yehuda Dari Cabang Lain

Dalam perikop yang masih membahas keturunan Yehuda ini kita melihat ada nama Yabes, orang yang dilahirkan dengan kesakitan, namun sangat terkenal dengan doanya.

Klik:

1 Chronicles 4:1-23


1Ch 4:1 Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur dan Syobal.

1Ch 4:2 Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

1Ch 4:3 Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi;

1Ch 4:4 lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem.

1Ch 4:5 Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.

1Ch 4:6 Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara.

1Ch 4:7 Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan.

1Ch 4:8 Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum.

1Ch 4:9 Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan."

1Ch 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.

1Ch 4:11 Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston;

1Ch 4:12 dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.

1Ch 4:13 Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai;

1Ch 4:14 dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang.

1Ch 4:15 Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas.

1Ch 4:16 Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel.

1Ch 4:17 Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, Samai dan Yisbah, bapa Estemoa.

1Ch 4:18 Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah.

1Ch 4:19 Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha itu.

1Ch 4:20 Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.

1Ch 4:21 Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea,

1Ch 4:22 lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua.

1Ch 4:23 Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.


Tafsiran Wycliffe


Kaum Yehuda lainnya (4:1-23).


Ayat 1-7 merupakan pelengkap bagi daftar keturunan Hezron dalam pasal 2.

Hubungan kaum antara kesepuluh pemimpin yang terdaftar pada ayat 8-20 tidak jelas dalam naskah ini, mungkin disebabkan oleh kurangnya masukan yang terdapat dalam catatan-catatan yang dipakai oleh Ezra atau terjadinya kesalahan di dalam menyalin naskah asli.

Ayat 21-23 menguraikan tentang kaum dari putra ketiga Yehuda, yakni Sela.

1. Anak-anak Yehuda. Tetapi mereka sama sekali bukan bersaudara (lih. 2:4-7, 50).

2. Reaya, anak Syobal dinamakan Haroe di 2:52 yang dilengkapi oleh ayat ini, seperti halnya ayat 3, 4 yang melengkapi 2:19, 50 dan ayat 5-7 yang melengkapi 2:24.

8. Hubungan sesungguhnya antara Kos, Yabes (ay. 9), Kelub (ay. 11), Kenas (ay. 13), Meonotai (ay. 14), Yehaleleel (ay. 16), Ezra (ay. 17), Hodia (ay. 19), Simon dan Yisei (ay. 20) di dalam suku Yehuda tidak disebutkan.

9. Yabes dan kesakitan di dalam bahasa Ibrani merupakan dua kata yang terkait, Ya'abes dan oseb sehingga nama tersebut kemudian diterjemahkan menjadi dia yang menyebabkan kesusahan.

Tetapi doa penuh iman oleh Yabes (ay. 10) menghasilkan berkat dan bukan osbi (menyusahkan aku).

13. Anak Kenas ... Otniel. Orang Keni ini diadopsi dari antara penduduk padang gurun dari mana dia berasal (Kej. 15:19; 36:42) menjadi orang Israel dari suku Yehuda dan kemudian menjadi hakim yang pertama (Hak. 3:9, 10).

15. Kaleb bin Yefune adalah saudara Otniel yang (jauh) lebih tua (Hak. 1:13; bdg. Yos. 14:6) dan yang merupakan sang pengintai yang setia (Bil. 13;14).

17. Perempuan ini melahirkan. Maksudnya, istri Mered yang berbangsa Mesir, Bica.

23. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk. Arkeologi membuktikan, bahwa pada waktu itu, yaitu ketika kerajaan telah terpecah menjadi dua, terdapat keluarga yang merupakan ahli periuk turun-temurun (tahun 930-586 sM), yang mendapat perlindungan raja dan memakai stempel-stempel tetap dari angkatan ke angkatan (R. A. Stewart Macalister, Palestine Exploration Fund Quarterly Statement , hlm. 244, 245, 328, 329).

Yehuda (2:1-4:23)

Negeri yang ditempati oleh orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan sebagian besar merupakan wilayah Yehuda dan Benyamin.

Lagipula, orang Yahudi yang kembali pada zaman Ezra pada umumnya juga terdiri dari bekas penduduk kerajaan Yehuda (Ezr. 1:5; 10:9).

Oleh karena itu, dalam usahanya untuk mempertahankan kemurnian bangsa, penulis Tawarikh sangat menekankan Yehuda (sebagian besar ps. 2-4) dan Benyamin (sebagian besar ps. 7-9).

Yehudalah yang terutama penting (Ezr. 4:4, 6) yang darinya berasal nama "Yahudi".

Sumber bahan: Software e-sword dan Alkitab.sabda.org.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel